Project Expert 7.57.0.9038 - TurboComputer.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Project Expert 7.57.0.9038

Project Expert 7.57.0.9038

Често много стартиращи фирми, започнали свой собствен бизнес бързо се сриват. Внедрените средства не се изплащат и компанията губи загуби. Причината за това по правило е една – неправилно изготвен бизнес план или пълното му отсъствие. Можете да го създадете сами или да използвате специални програми.

Project Expert е удобен инструмент, който позволява на потребителите да моделират собствения си бизнес. Създаване на ефективен бизнес план с различни показатели. Извеждайте подробни отчети и извършете анализ на извършената работа. Създадената фирма работи във виртуален режим. И вие можете да започнете да работите не само с новия бизнес, но и със съществуващите, за да проследите бъдещата му съдба. Нека анализираме основните функции на тази програма.

Възможност за създаване на виртуален бизнес модел

1. Създаденият проект ще бъде един и същ модел, който ще започне да функционира във виртуален режим. В процеса на създаването му потребителят има възможност да промени информацията за името на проекта, да въведе списък със стоки. В платената версия може да има ограничен брой, но само три в пробната версия.

2. Програмата има гъвкави настройки на дисплея, валути, отстъпки и др. Можете да коригирате параметрите за изчисление, като: дисконтов процент, подробности и показатели за ефективността. Притежателите на платената версия ще могат да шифроват компанията си, в пробната версия функцията не е налице.

3. Всяко настоящо предприятие трябва да има първоначална схема, свързана с подробна информация за компанията, например начален капитал, резерви, заеми и др. Ако имотът има стая или парцел земя, това също трябва да се вземе предвид.

4. Както във всяка финансова програма, Експертът по проекта поддържа FIFO LIFO счетоводната система или средната. Стартира се фискалната година.

5. Доста важна информация е цената. Рано или късно всички предприятия са изправени пред тях. Това може да е цената на заплатите, процентът на повредените стоки. Разходите могат да бъдат коригирани така, че да бъдат разпределени във всички компании и единици или някои от тях.

6. Различните външни събития могат да повлияят върху развитието и рентабилността на бизнеса. Това е разликата в обменния курс, данъците и инфлацията. Project Expert ви позволява да предоставите всички възможности за развитие на събития.

7. Има много удобно персонализиране на плана за календара, като се вземат предвид активите и ресурсите. След въвеждането на тези данни, предприятието започва да работи в съответствие с този график.

8. За да се създаде печеливш бизнес, е много важно да се изработи схема, която да бъде ясно планирана. Какви аксесоари ще са необходими за ефективна работа, къде да продават продукти. Необходимо е да се вземат предвид разходите за заплати на всеки служител и останалите разходи, които компанията ще понесе по време на работа.

9. Финансирането е важен момент в развитието на бизнеса. В края на краищата никое предприятие не може да съществува без такива източници. Това могат да бъдат депозити с акции, заеми или заеми. Може би предприятието има друг начин да получи пари.

Оценка на резултатите

След като бизнесът е построен и е живял виртуален живот, можете да започнете да оценявате неговата ефективност. Има много доклади в Project Expert. Всички те отговарят на международните стандарти. С тяхна помощ е възможно да се запознаете с печалбите и загубите, да прегледате баланса на предприятието, да прецените къде е отишла получената печалба. Също така е възможно да персонализирате собствените си отчети и резултатите от тях.

Тази информация може да се използва за привличане на нови инвестиции и разширяване на бизнеса в бъдеще.

Възможност за анализ на резултатите

Ключът към успеха на всяка компания е постоянна работа. Изключително важно е постоянно да се анализира получената информация за дейността, за да се разбере какво върви добре и къде са направени грешките. Как може да увеличите приходите и да намалите загубите. В програмата “Експертна програма” има 9 вида анализи, които отчитат всички нужди на бъдещото предприятие.

Възможност за прилагане на актуализацията

В процеса на работа по проекта съществуват данни, които остават относително стабилни, но повечето от тях постоянно се променят. В началния етап на работата на компанията разходите за данъци могат да бъдат 1000 рубли, а за половин година тази цифра може да се промени. За да се запази базата данни на предприятието в подходяща форма, се прилага актуализиране, което въвежда промени в различни раздели.

Какво мога да кажа след прегледа на тази програма? Е, първо, за да направите бизнес план за истинска версия на пробна версия на предприятието, не е достатъчно, трябва да харчите пари за платен комплект. На второ място, програмата е доста сложна, ще бъде необходимо да й даде достатъчно време или да наеме специалист. Но като цяло това е наистина мощен инструмент, който ще ви позволи да създадете свой собствен бизнес, като вземете предвид всички рискове.

Курсы Project Expert и Microsoft Office Project

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Кафедра информатики

Компьютерные курсы и повышение квалификации по информационным технологиям в ведущем государственном университете

5 000 руб.

Краткое описание курса

К освоению программы допускаются студенты старших курсов, сотрудники РЭУ и сторонних предприятий, которые занимаются календарным и ресурсным управлением проектов с использованием MS Project Professional или Project Expert и координацией портфеля проектов без требования к уровню образования.

Содержание курса

Планирование задач проекта в Microsoft Office Project

Содержание: Создание и сохранение проекта. Календари проекта. Планирование задач. Ввод данных о задачах проекта. Элементы пользовательского интерфейса Microsoft Office Project. Представления и панель представлений. Окно сведений о проекте. Варианты планирования проекта. Базовые календари, предопределенные в Microsoft Office Project. Виды календарей, образующие семейство календарей проекта. Создание, редактирование базового календаря. Исключения календаря. Рабочие недели календаря. Параметры планирования для календаря. Виды задач для планирования проекта. Виды связей между задачами. Задержки и опережения при задании работ. Виды ограничений, используемые при задании работ. Крайние сроки выполнения работ. Последовательность ввода данных о задачах проекта. Составление перечня задач проекта. Преобразование задачи в фазу или веху. Создание связи между задачами. Задание длительности задач. Добавление в проект повторяющихся задач.

Наборы данных о проекте. Виды таблиц в Microsoft Office Project. Виды представлений. Выбор вида таблицы, отображаемой в представлении. Приемы для ввода и редактирования ячеек таблицы. Способы выделения фрагментов таблицы. Приемы форматирования таблиц. Виды сортировки таблицы. Виды фильтрации таблиц. Структурный фильтр. Автофильтр. Предопределенный фильтр. Виды группировки таблиц. Диаграмма Ганта. Приемы редактирования плана проекта на диаграмме Ганта. Изменение формата отрезков диаграммы Ганта. Уровни шкалы времени диаграммы Ганта. Параметры уровней шкалы времени. Сетевой график. Изменение формата рамок сетевого графика. Изображение плана проекта на календаре.

Виды ресурсов проекта. Основные характеристики трудовых ресурсов. График доступности ресурса. Индивидуальный календарь рабочего времени ресурса. Параметры, характеризующие стоимость ресурса. Максимальное количество единиц ресурса. Параметры для задания материальных ресурсов. Параметры для задания затратных ресурсов. Создание списка ресурсов проекта. График доступности трудового ресурса. Индивидуальный рабочий график трудового ресурса. Типы резервирования ресурсов. Стоимость ресурса. Стандартная ставка ресурса. Ставка сверхурочных. Затраты на использование. Параметр начисления затрат. Стоимость затратного ресурса. Назначение и объем назначения. Трудозатраты и формула, по которой они вычисляются. Типы задач в Microsoft Office Project. Задачи с фиксированным объемом работ. Задачи с фиксированной длительностью. Задачи с фиксированными трудозатратами. Создание назначения. Отображение трудозатрат задач, которые присвоены им при выполнении назначений. Отображение календарного графика распределения трудозатрат ресурса. Представление «Использование задач». Представление «Использование ресурсов». Отображение факта перегруженности ресурса. Представление «График ресурсов». Особенности назначения материальных ресурсов. Особенности назначения затратных ресурсов.

Анализ проекта с помощью Project Expert и MS Project

Содержание: Анализ текущего состояния. Настраиваемые поля (с подстановкой, вычисляемые, операции и виды полей, значения). Параметрический анализ. Таблицы финансовых показателей и эффективности инвестиций, NPV, ликвидность, период окупаемости, Баланс, план денежных потоков Cash-Flow в Project Expert. PERT-анализ длительности задач. Влияние факторов внешней среды: налогового окружения, инфляции, колебаний курсов валют, используемых предприятием для денежных расчетов.(Project Expert). Экспертные заключения. Метод дисконтирования денежных потоков для оценки стоимости бизнеса на различные моменты проекта, на прогнозном и на постпрогнозном периодах. Риски проекта и в ставке дисконтирования – рассчитать ее по одной из трех моделей – WACC (средневзвешенной стоимости капитала), CAPM (модели оценки капитальных активов), CCM (модели кумулятивного построения).

Настраиваемые поля (с подстановкой, вычисляемые, операции и виды полей, значения). Параметрический анализ. PERT-анализ длительности задач. Панель инструментов PERT. Настраиваемые поля для PERT-анализа. Анализ критического пути. Структура стоимости проекта. Таблица, используемая для анализа стоимости проекта. Анализ стоимости задач разного вида. Анализ стоимости ресурсов разного вида. Анализ сверхурочных затрат. Виды рисков. Анализ рисков задач с предварительными длительностями. Анализ рисков задач со слишком короткой длительностью. Анализ рисков слишком длинных задач с большим количеством ресурсов. Анализ рисков задач с календарными ограничениями. Анализ рисков привлечения к работам неопытных сотрудников. Анализ рисков трудовых ресурсов с большим объемом трудозатрат. Анализ рисков ресурсов со сверхурочной работой. Уменьшение рисков проекта.

Моделирование операционной деятельности с помощью Project Expert и MS Project

Содержание: Моделирование нового производства на действующем предприятии. Расчет стоимости этапов, задание характеристик активов, методы начисления амортизации. Операционная деятельность. Детальная проработка плана сбыта продукции. Недозагрузка и перегрузка ресурсов. Причины и источники. Основные приемы выравнивания. Сравнение плана проекта до и после выравнивания. Замена одного ресурса другим. Подбор подходящего ресурса для замены при помощи фильтрации и графика.

Перегрузка ресурсов. Причины и источники перегрузки. Установление факта перегруженности трудового ресурса, а также установление величины и периода перегруженности. Представление «Использование ресурсов». Выравнивание ресурсов. Основные приемы выравнивания. Сравнение плана проекта до и после выравнивания. Параметры диалогового окна «Выравнивание загрузки ресурсов». Ручное выравнивание ресурсов. Изменение объемов назначений ресурсов. Замена одного ресурса другим. Подбор подходящего ресурса для замены при помощи фильтрации и графика. Редактирование распределения трудозатрат вручную. Создание перерыва в задаче или в назначении. Перенос трудозатрат в сверхурочные.

Отслеживание хода выполнения проекта. Учет влияния факторов внешней среды. Анализ безубыточности

Содержание: Показатели, характеризующие текущий план. Базовый план. Фактический план. Взаимосвязь текущего, базового и фактического плана. Показатели, которые содержит промежуточный план. Сохранение базового плана. Создание промежуточного плана. Сравнение базового плана с текущим. Таблица «Базовый план». Фактические данные. Способы их ввода. Ввод повременных данных ресурсов. Ввод повременных данных задач. Распределение фактических трудозатрат задачи по ее трудовым ресурсам. Варианты ввода фактических или оставшихся трудозатрат. Ввод фактических или оставшихся трудозатрат. Способы ввода процента завершения задач. Показатели для оценки освоенного объема и что они обозначают. Индикаторы для оценки освоенного объема, что они обозначают и как вычисляются. Таблицы, используемые

Формирование отчетности по проекту с помощью Project Expert и MS Project

Содержание: Статистика проекта. Вывод стандартных отчетов. Отчеты, входящие в группу «Обзорные». Отчеты, входящие в группу «Текущая деятельность». Отчеты, входящие в группу «Затраты». Отчеты, входящие в группу «Назначения». Отчеты, входящие в группу «Загрузка». Изменение формы отчета и состава выводимых данных. Создание нового отчета. Окно настройки отчета. Наглядные отчеты. Сохранение данных проекта в виде куба данных или базы данных Access. Динамическое обновление отчетов, переданных в MS Word.

Читайте также:  Corel VideoStudio Pro X10 SP1

Преподаватели курса

Образец выдаваемого документа по окончанию обучения

Данный сертификат принимается всеми организациями России, в том числе СРО.

На сертификате имеются порядковый и реестровый номера, по которым можно проверить, кому оно выдавалось

Сертификат изготовлен типографическим способом на плотной бумаге, заверен печатью и подписями.

Срок действия сертификата 5 лет.

Вопросы по Project Expert

предлагаю размещать здесь все возникающие вопросы при работе с ПП “Project Expert” для создания некого FAQа по сабжу

1-ый вопрос следующий:
Согласно законодательству (пп.2,3, ст.176, НК РФ) возмещение НДС осуществляется по истечении 3-х календарных месяцев с момента возникновения права на возврат налога (подтверждение экспортной выручки, приход ГТД). Таким образом, по итогам налогового периода (1 календарный месяц, ст.163, НК РФ) появляется основание для возмещения НДС и по истечении 3-х календарных месяцев он возмещается.
Что происходит в РЕ. В модуле «Окружение» – «Налоги» установлена опция для переплаченного НДС «Возвращается», в плане сбыта по определенным контрагентам отмечен «Экспорт». В результате чего возмещение НДС по таблицам «Кэш-Фло» осуществляется сразу же после окончания налогового периода (календарного месяца).
С чем это связано и как можно поменять период возврата НДС, в частности, увеличив его до 3-х месяцев?
(версия 7.19)

Этот вопрос Эксперт системс решен. Если разрешат опубликовать ответ – опубликую. Быстрее обратиться в службу поддержки компании

Я им тоже отписал, жду ответа.

Уважаемые господа! Как в Project Expert 6.0 рассчитать план производства и потребность в материалах, в случае если у нас из одного и того же объема сырья вырабатывается 5 видов готовой продукции. Причем потери отсутствуют. То бишь, из 1 тонны сырья вырабатывается в совокупности 1 тонна готовых продуктов, имеющих определенное процентное разделение. Интересует именно РЕ 6,0.

Столкнулся с такой вещью:
При продаже актива в Pe (задается в календарном плане), если ты ставишь цену с НДС, то программа НДС не платит, хотя налог на прибыль считает правильно (отнимает от цены НДС).
Кто знает в чем дело?

Вообще-то в PrExp всё вводится с НДС, в отличие от Альт-инвеста .
Что значит “программа НДС не платит”?

Пример.
создаем новый проект, заходим в календарн. план и задаем этап длительностью 1 день и стоимостью 5 тыс., теперь через характеристики-продажа актива, продаем его за 10 тыс. (только чтобы актив был с НДС и продажа с НДС).
Пересчитываем и заходим в детализацию кэш-фло – налоги смотрим НДС,
НДС = 0
Вопрос, почему?

Забавно, или что-то с Pe или я что-то не так делаю.

Равиль, как я понял Вы у нас фанат Pe – надежда на Вас 🙂

Остальные видимо фанаты ёкселей и калькуляторов

Уточнил. Данную задачу в PrExp можно пока решить только используя окна – другие выплаты, другие поступления. Вариант достаточно редкий и пока решается в программе так.

По поводу редкости варианта – не соглашусь.

Проектов, предусматривающих приобретение ОС, которые на момент завершения (или в процессе реализации) проекта продаются – множество. Даже если в проекте не предусмотрена реальная продажа, то для корректных расчетов эффективности проекта так или иначе необходимо предусмотреть гипотетический конечный поток (гипотетическую продажу). Допустим цену мы так или иначе спрогнозировали, спрогнозировать какие-либо изменения налогового законодательства – я бы не решился, поэтому логично исходить из текущего НК.
Итак, мы продаем ОС на основе текущего НК.

При этом то, что предлагает мне PE на вкладке, которая предназначена СПЕЦИАЛЬНО для продажи ОС лучше не пользоваться (цена продажи ОС зачастую ОЧЕНЬ значительна, соответственно НДС – сумма тоже большая и не учитывать выплату части этой суммы государству – значит неоправданно завышать показатели эффективности проекта).

Относительную норму расхода можно сделать абсолютной, т.е. в ед. измерения сырья на единицу готовой продукции.
Если есть норма расхода сырья на единицу каждого вида готовой продукции, то нет проблемы внести этот норматив для соответсвующего вида готовой продукции в модуле “План производства” в поле “Расход” справа от списка материалов (Вкладка “Материалы”) и комплектующих по соответствующему виду сырья.
Таким же образом для каждого вида готовой продукции указываете расход конкретного вида сырья на единицу продукции.

Уважаемые коллеги!
Есть такая проблема, при расчете бизнес-плана в Project Expert 6.1:
В ходе реализации проекта организация приобретает оборудование.
Я заношу это в виде этапа в инвестиционный план. Длительность этапа равна времени от момента первого платежа за это оборудование до момента последнего платежа за это оборудование. Соответственно Project считает, что оборудование попадает на баланс предприятия и начинает амортизироваться с момента окончания этапа. Но на самом то деле, оборудование попадает на баланс примерно посередине этапа, а оставшаяся неоплаченной часть отражается в кредиторской задолженности (до момента погашения). Как мне обедить эту ситуацию, помогите пожалуйста!

Сейчас попробовал разобраться в этой теме в Альте – там видимо та же самая ситуация – для них не существует такого понятия как “частично оплаченный объект основных средств, поставленный на баланс”.

Поиграйте с дополнительными выплатами. Оборудование-то ставится на баланс по полной стоимости. Пусть вы как будто-бы заплатили все. Через допвыплаты верните назад часть средств, а затем из поступление через дополнительные поступления. При этом внимательно посмотрите, как это отразится в P&L и в Balance Sheet. Немного подумать и это проблема может быть решена.

Да, я примерно так и обошел вопрос. Просто сделал привлечение кредита под нулевую ставку на сумму невыплаченных платежей и соответственно погашение данного кредита по графику платежей за оборудование (типа банковской гарантии, только бесплатно).

Спасибо за Ваш совет.

Может, Кто сталкивался с такой бедой:
Проект строительства жилого дома, с продажей квартир в течение 1 года после сдачи объекта, т.е. нужно на баланс повесить актив, после приемки, и списывать его равными частями 12 мес так что бы
правильно удерживать налог на имущество, и амортизацию.
Сутки проб моделирования не дали правильный результат.
Даже учебный пример строительства комплекса на сайте Expert Systems
http://www.expert-systems.com/rus/se. tion/index.htm
!! Не внушает доверия, т к ооочень большая сумма амортизации в 07.2000,
Пробовал заносить аналогичным способом свой проект ни амортизация,
ни списание с балансовой стоимости, ни ее продажа не стыкуется.
Неужели РЕ 7.15 на это не способен.
Знатоки – опровергнете.

Что же мешает обратиться в www.pro-invest.ru? Всегда выручали. Не такая уж и большая проблема .

Обратиться никогда не поздно.. здесь хотелось мнение Экспертов услышать.

А вот у меня другая проблема:
При строительстве дома, расходы (амортизация) списываются на кв.м. жилья.
В примере от РЕ при расчете актив амортизируется.
У меня же пишет, что себестоимость продуктов в схеме амортизации равна “0”.
Причем настройки и прочие показатели одинаковые.

Поделитесь опытом, а почему вы РЕ используете, почему вам Эксель не подходит?

Еще пара вопросов:
1. Как ввести такие налоги, как налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортную пошлину на нефть? В первом случае в формуле участвуют: объем производства, цена товара (в долларах), курс доллара. Во втором – объем сбыта, цена и курс. В окне ввода формулы (нижний левый раздел) в таблицах детализации все это присутствует, но в формулу не вставляется.
Вообще многие формулы из-за этого построить не получается (не могу вставить в формулу показатель из таблиц детализации).

2.Можно ли сделать в Pe таблицу типа “Факт на 1.07.06” | “План на 2006 г” и соответственно передвигать дату куда угодно вперед или назад не внося изменений в каждую строчку таблицы?

PrExp пользуемся так как идет много проектов. Алгоритм программы понятен, разобран и находится под контролем. Множество возможностей (потери, сезонность, расчет налогов, возможность дописать свои формы, ввести формулы и пр.). Фактически – это контркутор, шаблон, исходный алгоритм, который просто наполняется исходными данными. Все расчеты в EXCEL как правило сильно индивидуальны и требуют тщательной првоерки. Если модель грубая и сильно упрощенная в несколько строчек, как у Дамодарана, то все легко проверяется. Если сложная, как Альт-инвест, то для проверки надо много времени, часто очень много времени. Альт отработан и там есть способ проверки, когда исходные данные вносишь в “эталон” = Альт, поддерживаемый разработчиком. Если же что либо подобное наворочено кем-то, то . просто проверяешь все это на Project Expert. При 10% совпадании обе стороны остаются премного довольный друг другом.

Насколько я понял из вашей статьи считает он может и понятно, но с моей точки зрения не совсем правильно – это меня всегда и смущало в таких программах. Да, и глянув на форум, я понимаю, что про понятность вы несколько лукавите, ибо регулярно всплывают вопросы про то, как PE считает.
А скажите, реально ли в Pe сделать расчет, котором прогнозируется финрез по 6 предприятиям. Каждое предприятие моделируется в разрезе 10 переделов. Каждый передел моделируется по 30 элементам (статьям) затрат. На одном предприятии в половине переделов нормы меняются по сложному расчетному алгоритму по периодам. Периодов 40. И требуется достаточно часто и гибко менять сценарии работы всего этого хозяйства?

Mike, Вы реально ведете такой проект?

Смотря что вы вкладываете в слово ведете, но в приципе да.

WLMike. Я думаю, что программа в EXCEL, которая бы отражала приведенные вами исходные данные с возможностью, прописанными в PrExp или Prime была бы достаточно сложной. Есть задачи (одну из них приводил Н.Чувахин, которые или не решаются в PrExp или их там решать просто нецелесообразно). Но еще раз хочу повторить, что я бы никогда не поверил ни одному вашему расчету в EXCEL, перед этим все детально не проверив. По PrExp мне бы такая детальная проверка не потребовалась бы. Вопрос, что, когда и как применять решен в форуме или решался не один раз. Вроде бы все пришли к консенсусу.

Равиль, я так понимаю, что вы достаточно хорошо разбираетесь в PE, и может даже участвовали в его разработке. Можете пояснить какого рода ошибки позволяет избежать PE по сравнению с Excel? На мой взгляд общая часть расчетов очень небольшая – это расчет денежных потоков на основе выручки, затрат и капитальных вложений с последующим дисконтированием – ошибиться тут сложно. А конструирование выручки, капвложений и затрат из исходных данных более низкого порядка достаточно специфично в большинстве случаев, поэтому не понимаю чем тут может помочь РЕ?
И еще вопросик – а сколько он стоит?

Добрый день всем посетителям данного форума.
На данный момент занимаюсь самоизучением данной системы и повсеместно пытаюсь писать необходимый мне бизнес-план ресторана в центре Петербурга. Возникли некоторые вопросы, но пока задам лишь один :
Project Expert по моим заметкам больше заточен под производство и розницу, нежели оказание услуг (не считая консалтинга и юр. услуг), в том числе и услуг общепита. Поэтому никак не могу понять каким образом лучше писать “Операционный план”, а точнее “План сбыта”. Т.е. ресторан имеет лишь одно производство – это производство блюд. Получается что в “Плане сбыта” необходимо вбивать каждое блюдо отдельно и вводить его конечную стоимость для посетителя, а затем в “Плане производства” той же закладки “Операционный план”, вбивать себестоимость каждого блюда . Или я где-то всё не так понял ?

Зарание спасибо.
Артём
Компания “Арт Ресто”

Читайте также:  Удаление троянов и зловредных программ бесплатно

Если видов товаров/услуг (блюд) не много и есть качественый прогноз продаж по каждому виду, то, наверное, можно: Забивать каждый вид блюда в список продуктов, затем составлять для каждого план продаж в штуках и задавать продажную цену для каждого. После установить галочку зависимости производства от продаж и либо себестомость 1 блюда забить в затраты материалов и т.п. либо по составляющим себестоимости вплоть до закупемых материалов, сдельной затраты, потерь и т.п. на 1 блюдо (а стоимость материалов и условия оплаты/поставки – в соответсвующем разделе). Там можно занести и “многоуровневый” состав материалов (т.е. включать в качестве материалов продукцию, которая имеет свою струтуру затрат).
Можно убрать зависимость производства от продаж и забивать его график отдельно, допустим по отдельным продуктам/полуфабрикатам, которые закупаются несколько раз большим оптом, а продаются в виде готовых блюд постепенно.
Самый простой способ продавать не конкретные блюда с ценой и реальной структурой затрат, а продавать виды блюд тысячами у.е.(мясные блюда по 50 тыс. у.е. в месяц, при себестоимости 1 тыс. у.е. мясного блюда 500 руб.Сдесь 1 тыс. у.е. – это единица измерения товара). Т.е. в качестве себестомости задавать расчетную себестоимость на 1 тысячу у.е. Это актуально если блюд много и они имеют не очень качественный прогноз по продажам конкретных блюд.

Пример разработки бизнес-плана в программе Project Expert

Пакет прикладных программ (ППП) Project Expert представляет собой систему стратегического инвестиционного проектирования, в основу которой положены методика оценки инвестиционных проектов ЮНИДО, а также методика финансового анализа, соответствующая международным стандартам бухгалтерского учета. На основе метода имитационного моделирования деятельности предприятия она позволяет, рассчитывая прогнозные значения денежных потоков на всем протяжении периода планирования, а также финансовые показатели деятельности предприятия, детально описывать все особенности проектируемого бизнеса, создавать различные сценарии развития предприятия и анализировать последствия принимаемых решений в условиях достаточно большой неопределенности.

Рассмотрим пример разработки бизнес-плана инвестиционного проекта «ТЭЦ Юго-Запад». Этот инвестиционный план впоследствии был существенно изменен в соответствии с возникшими новыми условиями макросреды, а значит, не был реализован в представленном виде. Однако и в нереализованном виде он является убедительной иллюстрацией всех необходимых расчетных и логических процедур, а также многочисленных форм представления исходных данных.

Главное меню программы Project Expert, в которой разрабатывался бизнес-план инвестиционного проекта «ТЭЦ Юго-Запад», показано на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Главное меню программы Project Expert

ШАГ 1. Проект. Раздел Проект предназначен для ввода общей информации о проекте, настройки параметров расчета и отображения данных. На закладке Заголовок введем наименование проекта «ТЭЦ Юго-Запад», наименование варианта — базовый, дату начала проекта — 01.01.2010 и горизонт планирования — 10 лет. В нижней части диалога представлено название файла проекта с указанием полного пути к нему и размер занимаемого им пространства.

Выпуск продукции или предоставление услуг является основным содержанием проекта, поэтому подготовку бизнес-плана следует начать с формирования перечня продуктов с указанием единицы измерения и даты начала продаж. В нашем проекте выпускаемые продукты — это электроэнергия (единица измерения — МВт/ч) и тепловая энергия (Гкал). Дата начала продаж обоих продуктов — 01.01.2012.

Диалог Отображение данных предназначен для указания масштаба представления данных проекта, настойки параметров отображения итоговых таблиц и исходных данных. Данные и результаты расчетов могут отображаться в масштабе месяца, квартала или года.

Диалог Настройка расчета предназначен для задания параметров определения показателей эффективности проекта и степени детализации результатов. Здесь указывается принятая в проекте ставка дисконтирования (14% в основной валюте проекта — руб.).

ШАГ 2. Компания. В разделе Компания выполняется ввод данных, характеризующих финансово-экономическое состояние предприятия на момент начала проекта. Если для реализации проекта создается новое предприятие, имеющее «нулевой» стартовый баланс, то вновь создаваемые активы описываются в разделе Инвестиционный план. Если проект реализуется на основе действующего предприятия, необходимо описать состояние его активов и пассивов на момент начала проекта в диалоге Стартовый баланс (рис. 4.3). Для реализации этого проекта создается новое предприятие.

Рис. 4.3. Агрегированный баланс

Для определения основных правил учета финансовой деятельности предприятия используется диалог Банк. Система учета.

В тех случаях, когда одной из целей проекта является анализ деятельности подразделений, следует описать внутреннюю структуру компании и степень участия каждого подразделения в производстве. Для нашего проекта анализ логичнее производить по продуктам.

ШАГ 3. Окружение. В разделе Окружение описывается финансово- экономическая среда, в которой планируется реализация проекта. Здесь вводятся данные, определяющие внешние условия хозяйственной деятельности предприятия: параметры валют проекта, ставка рефинансирования, показатели инфляции, условия налогообложения.

В модуле Валюта выберем в качестве первой валюты рубль, вспомогательной — доллар. В списке Единицы измерения укажем «тыс. руб.».

В модуль Учетная ставка вводят ежегодные значения ставки рефинансирования Банка России в период действия проекта (8,25%) и тенденции ее изменения.

Модуль Инфляция обеспечивает ввод данных, характеризующих инфляционные факторы внешней среды. Поскольку инфляция действует неравномерно на различные группы товаров и услуг, трудовые ресурсы, при разработке проекта следует стремиться оценить тенденции ценообразования по каждой из этих составляющих.

Модуль Налоги предназначен для ввода данных о налогах на основные виды деятельности, предусмотренные проектом (рис. 4.4, 4.5).

Рис. 4.4. Описание налогов

Рис. 4.5. Ввод данных о налогах

ШАГ 4. Инвестиционный план. Модуль Календарный план состоит из трех основных частей. В левой части окна находится иерархически организованный список этапов, в правой находится окно диаграммы Ганта [1] , на котором графически отображены временные характеристики этапов (рис. 4.6).

Этапом календарного плана называется отдельная задача подготовительного периода проекта, вынесенная в качестве одной из составных частей общего плана работ.

Работы с календарным планом начинаются с формирования списка этапов. Все данные, относящиеся к инвестиционному плану, привязаны к тому или иному этапу. Для каждого этапа вводится следующая информация: наименование, ответственный, стоимость этапа и длительность в рабочих днях. Если после завершения этапа средства, затраченные на его выполнение, фиксируются в балансе предприятия как основные и в дальнейшем амортизируются, то можно описать правила амортизации, вызвав диалог Характеристика актива.

ШАГ 5. Операционный план. План основной деятельности, предусмотренной проектом, опирается на прогноз объема сбыта продукции и услуг, который, в свою очередь, основан на исследованиях рынка. В модуле План сбыта вводятся данные об объемах и условиях продажи продуктов и услуг, здесь же могут устанавливаться тенденции изменения цен. В верхней части диалога вводится цена реализации каждого продукта с учетом НДС (рис. 4.7).

Рис. 4.6. Диаграмма Ганта

Рис. 4.7. План сбыта

Карточка Объем сбыта предназначена для ввода данных о запланированном количестве продаж продукта. Данные вводятся в натуральных единицах. План продаж можно ввести двумя способами: непосредственно ввести данные в таблицу или воспользоваться функцией Быстрый ввод.

В диалоге Сырье, материалы и комплектующие можно детально описать условия приобретения всех компонентов, используемых в производстве. Следует указать наименование, единицу измерения и цену каждого из компонентов.

Модуль План производства предназначен для описания производственной программы предприятия. Здесь вводится информация о прямых издержках производственного периода проекта и формируется график производства. К прямым издержкам относятся затраты на сырье, материалы, сдельную заработную плату (рис. 4.8).

ШАГ 6. Финансирование. Потребность в капитале определяется на основании данных, отображаемых в отчете о движении денежных средств («кэш-фло»). Баланс наличности представлен в последней строке таблицы и демонстрирует прогнозируемое состояние расчетного счета предприятия в каждый момент времени. Отрицательное значение остатка на расчетном счете в какой-либо период времени означает, что предприятие не располагает необходимыми средствами для реализации проекта. Существуют два основных вида источников финансирования: вклады инвесторов, претендующих на доходы от предприятия; займы, полученные на условиях оплаты финансовых ресурсов и возврата их в установленный срок (рис. 4.9).

Рис. 4.8. Описание плана производства

Рис. 4.9. Подбор схемы финансирования

Диалог Акционерный капитал предназначен для описания условий финансирования проекта посредством продажи акций предприятия. Таким образом инвестор приобретает определенную долю акций, дающих ему право на долю прибыли, пропорциональную размеру его вклада (рис. 4.10).

Диалог Займы предназначен для описания схемы привлечения заемного капитала. В нем описываются условия выдачи, возврата и выплаты процентов по кредиту. Для автоматического подбора схемы кредитования можно воспользоваться диалогом Подбор кредита, в котором указываются условия подбора, выплаты процентов, поступления, возврата.

ШАГ 7. Результаты. Результаты моделирования деятельности предприятия отражаются в финансовых отчетах, таблицах и графиках (рис. 4.11). Эти материалы вместе с пояснительным текстом входят в бизнес-план. Наиболее важная информация о деятельности предприятия содержится в итоговых таблицах, получаемых в результате расчета проекта:

  • • отчет о движении денежных средств;
  • • баланс предприятия;
  • • отчет о прибылях и убытках;
  • • отчет об использовании прибыли.

Рис. 4.10. Диалог Акционерный капитал

Рис. 4.11. Движение денежных средств

Эти отчеты отражают состояние денежных средств, активов и пассивов предприятия в процессе реализации проекта.

Информация в таблицах представлена в те интервалы времени, которые соответствуют выбранному масштабу времени.

ШАГ 8. Анализ проекта.

В этом разделе содержится набор инструментов для исследования финансовой эффективности разработанного проекта (рис. 4.12).

Здесь можно изучить динамику финансовых коэффициентов, рассмотреть показатели эффективности инвестиций, исследовать чувствительность проекта и его устойчивость к изменениям случайных параметров (пример на рис. 4.13).

Созданный проект является, по сути, прогнозом, который показывает, что при определенных значениях исходных данных могут быть получены расчетные показатели эффективности хозяйственной деятельности. Для окончательных выводов необходимо учитывать также разброс результатов расчета, т.е. параметр неопределенности.

Рис. 4.12. Анализ проекта. Расчет точки безубыточности

Рис. 4.13. Анализ проекта. Доклады подразделений

Как выбрать программу для составления бизнес-плана

Материал подготовил эксперт по бизнес-планированию Енютин Андрей Николаевич, основатель сервиса 1000 готовых бизнес-планов и базы 500 программ господдержки малого бизнеса.

Если Вы решили заняться разработкой бизнес-планов, то желательно сразу определиться с программой или набором программ, в которых будут осуществляться расчеты. В этой статье я постараюсь сделать обзор следующих программ для расчета финансовых моделей, рассказав об их преимуществах и недостатках:

Расчет бизнес-плана в Онлайн-конструкторе

Сегодня в интернете есть большое количество платных и бесплатных онлайн-конструкторов для бизнес-планирования. Не буду их перечислять, чтобы не делать рекламу. Кого это заинтересует, тот сможет ввести запрос в поисковой системе и выбрать из предлагаемых вариантов. Сразу скажу, что сам онлайн-конструкторами я пользовался только с ознакомительной целью.

Если Вам нужен простой бизнес-план для малого бизнеса, то вполне можно воспользоваться этим инструментом, можно даже найти что-то бесплатное. Все онлайн-конструкторы, как правило, представляют собой интернет платформу, куда вы вносите параметры проекта (начало реализации, период охвата, шаг бизнес-планирования и др.) и исходные данные (выручка, затраты на сырье, персонал и др.). На выходе Вы получаете расчетный файл с отчетом о доходах, кэш-фло, показателями эффективности проекта и т.п.

Достоинство этого инструмента в относительной легкости и доступности для понимания даже теми, кто с ними никогда ранее не сталкивался. Но сложный проект, где необходимо рассчитать много различных показателей, делать в онлайн-конструкторе явно не стоит.

Составление бизнес-плана в Microsoft Excel

Расчет финансовой модели в Excel может представлять собой подготовку простого расчетного файла или использование уже готовой программы.

В первом случае можно все сделать самому при наличии базовых знаний Excel. Достаточно будет спроектировать необходимые таблицы, внести исходные данные и прописать формулы расчета показателей, которые необходимо привести в бизнес-плане. Этот вариант подойдет, если Вы делаете простой бизнес-план для предоставления на господдержку, инвестору или для собственного понимания экономики создаваемого бизнеса.

Читайте также:  Natural Color Pro 2.0.0.0

Бывают ситуации, когда организации, в которые будет подаваться на рассмотрение бизнес-план крупного инвестиционного проекта, выдвигают требования, чтобы бизнес-план составлялся именно на базе Excel, а финансовая модель предоставлялась им вместе с бизнес-планом.

Расчет финансовой модели в Excel «с нуля» очень трудоемок и потребует много времени, поэтому здесь стоит рассмотреть вариант использования готовой программы расчета. В моей практике был такой случай, когда стояла задача подготовить финансовую модель именно в Excel без использования макросов. Два года назад мы купили такой расчетный файл за 4,5 тысячи рублей, предложений в Интернете тоже хватает. Правда, следует сразу сказать, что купленная программа была разработана непосредственно перед ее приобретением нами и была очень сырой. Мы постоянно находили в ней ошибки, часть из которых разработчики успешно исправляли, а часть отказывались. Нам приходилось самостоятельно править формулы, что тоже было риском, так как можно было нарушить другие связи. В итоге проект мы успешно сдали, но после этого отказались работать с этой программой.

В целом к преимуществам бизнес-планов на базе Excel можно отнести пластичность при составлении финансовой модели, так специалист, хорошо владеющий программой, сможет сделать в ней практически любые расчеты. Также плюсом работы с Excel является то, что люди, разрабатывающие и изучающие бизнес-план, могут видеть все формулы расчетов и легко вносить изменения в финансовую модель. При изменении одного параметра все данные финансовой модели автоматически пересчитываются, и можно будет увидеть, как изменение одной цифры влияет на итоговые показатели эффективности проекта.

Как правило, финансовая модель для бизнес-плана, разрабатываемая в Excel, состоит из листов для ввода исходных данных проекта и листов с итоговыми таблицами и показателями, которые рассчитываются по формулам, введенным в программе. Программа позволяет составлять прогнозные отчеты о прибылях и убытках, движении денежных средств, баланс проекта и различные экономические показатели. В Excel также можно построить необходимые графики и диаграммы.

Расчет бизнес-плана в программе Альт-Инвест

Фактически программа Альт-Инвест создана на базе Excel и является самой продвинутой программой среди подобных.

Компания, разработавшая программу, постоянно выпускает ее обновления, на сегодня самой современной является 8 версия. Большим плюсом является возможность использования программы Альт-Инвест для составления бизнес-планов, предоставляемых для получения статуса резидентов ТОСЭР, особых экономических зон, технопарков, в Фонд развития промышленности и другие фонды. Разработчики следят за требованиями, предъявляемыми к разработке данных бизнес-планов, и оперативно вносят изменения в программу.

Также большим плюсом является возможность приобретения различных по набору функций программных продуктов. Например, в Альт-Инвест Сумм можно внести несколько проектов одновременно и суммировать их показатели.

Разработчики делают акцент на крупных покупателей, поэтому пакет продажи программы начинается от 5 рабочих мест. Стоимость такого пакета программы версии Альт-Инвест Сумм на сегодня составляет 165 тысяч рублей. Можно приобрести программу и на одно рабочее место, но, насколько я понимаю, это уже у посредников и с учетом их премии.

Внешне Альт-Инвест выглядит также, как и другие модели на базе Excel, с листами для ввода исходных данных и вывода полученные отчетов, показателей, диаграмм и графиков. Программа использует макросы, но эту функцию можно и отключить.

Составление бизнес-плана в Project Expert

Внешне Project Expert выглядит не как файл Excel, а как полноценная программа, сделанная в своей оболочке.

Программа идеально подходит для подготовки бизнес-планов для банков и инвесторов. Минусом программы является сложность с передачей финансовой модели, так как выгрузить архив можно только в собственном формате программы, а открыть его, не имея лицензии, вообще не получится.

Стоимость программы на 1 рабочее место начинается от 75 тыс. рублей. Поэтому, если одним из условий ставится предоставление финансовой модели вместе с бизнес-планом, то использовать эту программу не стоит.

В Project Expert можно создать финансовую модель практически по любому виду деятельности. Программа идеально подходит для разработки бизнес-планов по строительству жилых домов, сфере услуг, торговле и производству.

Исходя из нашей практики, программу сложно использовать для бизнес-планирования в сельском хозяйстве, но здесь Project Expert может быть применим в сочетании с Excel и другими программами. Технические возможности программы позволяют легко конструировать необходимые отчеты, графики, диаграммы и таблицы.

Вопрос, какое программное обеспечение использовать, зависит от поставленных задач, методических рекомендаций по составлению бизнес-плана и Ваших навыков.

Также нужно учитывать, что профессиональные программы стоят немалых денег, а на их освоение требуется время. Поэтому если у Вас разовая задача, и Вы не собираетесь поставить бизнес-планирование на поток, то рассмотрите вопрос поиска подрядчика на эту работу. Скорее всего, это выйдет дешевле, профессиональнее и быстрее.

На наш взгляд оптимальной является ситуация, когда в разработке бизнес-плана одновременно принимают участие специалисты предприятия-заказчика и сотрудники консалтинговой компании. В таком построении работы имеется ряд существенных преимуществ, основным из которых является объединение знаний и умений участников процесса. Представители заказчика обычно досконально разбираются в тонкостях ведения бизнеса, технических возможностях оборудования, потребностях в сырье, особенностях рынка сбыта готовой продукции и т.п. Сотрудники консалтинговой фирмы квалифицированно занимаются бизнес-планированием, хорошо знакомы с программами, тонкостями работы и требованиями, предъявляемыми к разработке бизнес-планов различными организациями.

Project Expert 7.57.0.9038

вы давали кредит до сих пор предложение остается в силе?Если да, оставьте свои координаты,мне нужен кредит в сумме 15.000.(на месяц) верну на ваших условиях

Позвоните по тел. 42-29-71, спросите Иллариона.

Могу продать лицензионную от Lite до Professional

Могу продать прогу все последние обнавления.

Зачем Вам проджект-эксперт?

Посмотрите продукции компании ИНЭК www.inec.ru та же самая финансовая аналитика, только продукт дешевле

Дешевле – это спорно, т.к. там ежегодно башлять надо, иначе прога работать перестанет(+)

На иглу сажают, птом хрен спрыгнешь:))

да вы не спорьте. Скачайте с их сайта демоверсию и сравните.

могу продать Project Expert 7.17

Могу продать свою программу Project Expert стандарт 7.17. Недорого. пишите на майл ваши предложения

Сколько стоит, условия продажи

при выборе проги инэк или проджект-эксперт, подумай вот над чем

инэк сделан на ексель-таблицах, в нем открытые формулы расчетов и тому подобное, т.е. если ты грамотный финансист и в екселе малость шурупишь, то четко знаешь откуда и как софтина тебе будет считать, а при надобности можешь внести изменения в методику расчетов. Т.е. очень широкая гибкость. А проджект-эксперт закрытая щтучка, в жизнь не гадаешь по какой методике расчеты ведутся, а если ты финансист, то знаешь, что в финансах существует куча нюансов, в корне меняющих результат. А цены примерно одинаковы по-моему. Вот и думай, лично я бы взял инэк

Project Expert 7

Лицензионную программу Project Expert 7 вы можете купить только у нас Регионального Центра компании “Expert-system”. Обращайтесь в Нашу компанию ООО “АКИА” г.Якутск ул.Лермонтова дом 58 кв.37 тел. 423855, 433737. Контактное лицо менеджер по продажам Прусс Алексей Олегович. Мы предлагаем только последние версии программы Project Expert 7.19 В стоимость входит техническая поддержка. Любое колличество рабочих мест все версии от Lite до Professional

Project Expert 7

Руководителю предприятия, финансовому директору, аналитику, инвестору или кредитору Project Expert поможет: Разработать бизнес-план развития предприятия Project Expert дает возможность проанализировать несколько вариантов достижения целей развития предприятия и выбрать оптимальный. При этом вы можете оценить запас прочности бизнеса как производную риска изменения важнейших факторов, влияющих на реализацию проекта. Программа также позволяет оценить, как исполнение бизнес-плана повлияет на эффективность деятельности предприятия, рассчитать срок окупаемости проекта, спрогнозировать общие показатели эффективности для группы инвестиционных проектов, финансируемых из общего бюджета. Определить потребность в инвестициях и кредитных средствах и привлечь их Project Expert позволяет создать безупречный бизнес-план предприятия, соответствующий международным стандартам (МСФО), подготовить предложения для региональной инвестиционной программы и/или стратегического инвестора, определив для каждого из участников общий экономический эффект от реализации инвестиционного проекта и эффективность инвестиций в него. Определить оптимальный способ финансирования инвестиционного проекта С Project Expert можно разработать схему финансирования инвестиционного проекта предприятия с учетом будущих потребностей в денежных средствах на основе прогноза движения денежных средств на всем периоде планирования, выбрать источники и условия привлечения средств для реализации бизнес-плана, оценить возможные сроки и графики возврата кредита. Вы также сможете спроектировать структуру капитала предприятия и оценить стоимость бизнеса. Оценить возможные варианты производства, закупок и сбыта Project Expert позволяет проанализировать планируемую структуру затрат и прибыльность отдельных подразделений и видов продукции, определить минимальный объем выпуска продукции и предельные издержки, подобрать производственную программу и оборудование, схемы закупок и варианты сбыта. Проконтролировать выполнение бизнес-плана Project Expert поможет вам проконтролировать выполнение бизнес-плана предприятия, сравнивая в ходе реализации его плановые и фактические показатели. Project Expert – это специфика российской экономики плюс международные стандарты Project Expert позволяет гибко учитывать изменения в экономическом окружении и оперативно отражать изменения. Программа рекомендована к использованию Минэкономики России и структурами регионального уровня как стандартный инструмент для разработки бизнес-планов предприятий. В основу Project Expert положена методика UNIDO по оценке инвестиционных проектов и методика финансового анализа, определенная международными стандартами IAS . Работа с Project Expert – новые возможности Задайтесь вопросом, сколько времени у вас обычно уходит на составление бизнес-планов, финансовых аналитических отчетов? Построив в Project Expert финансовую модель, разработав на ее основе бизнес-план компании, вы автоматически создадите хорошо структурированный и понятный отчет. Из Project Expert в Excel и Word Благодаря возможностям динамического обмена данными с Excel , передачи отчетов в Word и сохранения их в формате HTML , Project Expert может использоваться и как самостоятельная аналитическая программа, и как составная часть информационно-аналитической системы предприятия. Project Expert – это линейка продуктов Система выпускается в нескольких версиях: от Lite – для небольших предприятий – до Professional и PIC – Holding – для крупных корпораций и холдингов – и существует в локальном и сетевом вариантах. Пользователи Project Expert – свыше 4500 организаций Среди них: Государственные учреждения: Минэкономразвития России, Российский фонд федерального имущества, Региональное отделение ФКЦБ в Центральном федеральном округе, МЦСПП, Администрации Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Краснодарского края, Томской области и др. Банки: Автобанк, Сбербанк РФ, Московский индустриальный банк, Банк Менатеп СПб, Международный банк развития, Россельхозбанк. Предприятия: Лукойл-Пермь, ГАММА, РАО ЕЭС России, ПФГ Росвагонмаш, НК ЮКОС, ТЭК Итера, ТД Русавтопром, Группа “Сибирский алюминий”, “Протек”, “АвтоВАЗ”, “ТЕТРА ПАК”, “Хьюлетт-Паккард”, “Алмазы России-Саха”, “ТИГИ-КНАУФ”, “Объединенная металлургическая компания”, Клинский пивокомбинат и др. Образовательные учреждения: МГУ, ГУ ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Финансовая академия при Правительстве РФ и др. Технические характеристики Project Expert работает в среде Windows 95/98/ NT /2000/ M Е/ХР. Минимальные требования к компьютеру при использовании системы: процессор – не ниже i 486 DX -66; объем ОЗУ – не менее 16 Мбайт. Зарегистрированным пользователям компания предоставляет: консультации ведущих специалистов компании в режиме “горячей линии” по телефону и электронной почте; информационную on – line поддержку на сайте компании; электронный учебник; возможность сертификации по программному продукту; поставку новых версий по льготным ценам; регулярную информацию о новых разработках компании.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector